Her finner du vedtekter for hovedforeningen vedtatt på årsmøtet i 2011

§ 1  Navn
Foreningens navn er Pilegrimsfellesskapet St Olav.

§ 2  Målsetting
Pilegrimsfellesskapet St. Olav er en ideell organisasjon åpen for alle. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt.

Pilegrimsfellesskapet St. Olav vil

 • styrke samarbeidet med lokale og regionale foreninger og tilrettelegge for frivillig innsats
 • stimulere til vandring langs pilegrimsveiene
 • være pådriver overfor myndighetene i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene og infrastrukturen rundt dem
 • samarbeide med personer, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som bidrar til pilegrimsarbeidet og til
 • vandringer mot Nidaros og andre pilegrimsmål
 • stimulere til vennskap og forståelse over landegrensene og kontakt mellom ulike tros- og livssynssamfunn
 • samarbeide med de regionale pilegrimssentrene i Norge, Nasjonalt pilegrimssenter, Nidaros pilegrimsgård, Den norske kirke og Nidaros domkirke
 • informere om pilegrimssteder og pilegrimstradisjoner
 • utgi medlemsblad og drive annet relevant informasjonsarbeid.

§ 3  Organisering
Foreningen er organisert som en hovedforening med lokale/regionale foreninger.

§ 4  Medlemmer
Foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten. Medlemmer der det ikke er lokale/regionale foreninger, blir direkte medlemmer i hovedforeningen.

§ 5  Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april. Saksdokumentene må være tilgjengelig for medlemmene senest 3 uker før årsmøtet. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling og sakliste
 • Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokollen.
 • Godkjenne årsmelding
 • Godkjenne revidert regnskap
 • Godkjenne budsjett
 • Fastsette kontingent
 • Behandle innkomne forslag
 • Velge
  – styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år for styremedlemmer og 1 år for varamedlemmer. Valget bør gjøres slik at halvparten av styret er på valg hvert år. I styret inngår i tillegg 1 representant fra hver av de lokale/regionale foreninger
  – revisor for 1 år
  – valgkomite bestående av leder og 2 medlemmer, alle for 1 år.

§ 6  Styret
Styret konstitueres med valg av nestleder, kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Varamedlemmer innkalles til styremøtene. Det skal føres vedtaksprotokoll fra forhandlingene.
I styret inngår i tillegg 1 representant fra hver av de lokale/regionale foreninger. Pilegrimssentrene kan utpeke en felles representant som har møte- og talerett på styremøtene.
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg som består av styreleder og to styremedlemmer.
Styret utnevner redaktør og redaksjonskomité for medlemsbladet.
For å løse spesielle oppgaver kan styret nedsette ulike utvalg som rapporterer til styret.
Styret skal foreslå medlemmer til valgkomiteen.

§ 7  Lokale/regionale foreninger
Opprettelse av lokale/ regionale foreninger og utarbeiding av vedtekter for disse skjer i samarbeid med hovedforeningens styre. Medlemskap i en lokal/regional forening av Pilegrimsfellesskapet St. Olav gir også stemmerett på årsmøtet i hovedforeningen.
Lokale/regionale foreninger betaler en kontingent til hovedforeningen.

§ 8  Økonomi
Foreningens regnskap følger kalenderåret og skal revideres av foreningens revisor.
Styreleder og kasserer har foreningens prokura i fellesskap.  Lokale og regionale foreninger er ansvarlige for egen økonomi.

§ 9  Vedtektsendring og oppløsning
Endringer kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet og det kreves 2/3 flertall.
Første vedtak om oppløsning fattes av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall.  Deretter fattes endelig vedtak om oppløsning på et ekstraordinært årsmøte som holdes minst 3 måneder senere.
Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler og midler en organisasjon av lignende slag, dersom ikke annet blir bestemt av de 2 årsmøtene som vedtar oppløsningen.