Her finner du vedtekter for hovedforeningen vedtatt på årsmøtet i 2011 og revidert i 2019

§ 1     Navn

Foreningens navn er Pilegrimsfellesskapet St. Olav

§ 2     Målsetting

Pilegrimsfellesskapet St. Olav er en ideell organisasjon åpen for alle. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt.

Pilegrimsfellesskapet St. Olav vil:

 1. styrke samarbeidet med lokale og regionale foreninger og tilrettelegge for frivillig innsats
 2. stimulere til vandring langs pilegrimsveiene
 3. være pådriver overfor myndighetene i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene og infrastrukturen rundtdem
 4. samarbeide med personer, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som bidrar til pilegrimsarbeidet og til vandringer mot Nidaros og andrepilegrimsmål
 5. stimulere til vennskap og forståelse over landegrensene og kontakt mellom ulike tros- og livssynssamfunn
 6. samarbeide med alle organisasjoner, foreninger og institusjoner som kan bidra til en levende pilegrimstradisjon, blant annetmed de regionale pilegrimssentrene i Norge, Nasjonalt pilegrimssenter, Nidaros pilegrimsgård, Den norske kirke og Nidaros domkirke
 7. informere om pilegrimssteder og pilegrimstradisjoner
 8. utgi medlemsblad og drive annet relevant informasjonsarbeid

§ 3     Organisering

Foreningen er organisert som en hovedforening med lokale/regionale foreninger. Det lokale arbeidet i Trondheimsregionen utføres av et utvalg som utnevnes av styret og rapporterer til styret.

§ 4     Medlemmer

Foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten. Medlemmer der det ikke er lokale/regionale foreninger, blir direkte medlemmer i hovedforeningen.

§ 5     Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april. Saksdokumentene må være tilgjengelig for medlemmene senest 3 uker før årsmøtet. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

Medlemmer med betalt årskontingent ved siste årsskifte, har stemmerett. Representanter kan møte med skriftlig fullmakt fra andre medlemmer, oppover begrenset til to stemmer utover sine egne.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste
 2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive
 3. Godkjenne årsmelding
 4. Godkjenne revidert regnskap
 5. Godkjenne budsjett
 6. Fastsette kontingent
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Velge
  – styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år for styremedlemmer og 1 år for varamedlemmerog styreleder. Valget bør gjøres slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Sammensetningen av styret bør ha bred geografisk spredning.
  – revisor for 1 år
  – valgkomite bestående av 1 leder og 2 medlemmer, alle for 1 år.

§ 6     Styret

 1. Styret konstitueres med valg av nestleder, kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Varamedlemmer innkalles til styremøtene. Det skal føres vedtaksprotokoll fra
 2. Pilegrimssentrene kan utpeke en felles representant som har møte- og talerett på styremøtenei relevante saker.
 3. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg som består av styreleder ogto styremedlemmer.
 4. Styret utnevner redaktør og redaksjonskomité for medlemsbladet.
 5. For å løse spesielle oppgaver kan styret nedsette ulike utvalg som rapporterer til styret.
 6. Styret skal foreslå medlemmer til valgkomiteen.
 7. Styremøte kan holdes både ved fysisk oppmøte og digitalt.

§ 7     Lokale/regionale foreninger

Opprettelse av lokale/ regionale foreninger og utarbeiding av vedtekter for disse skjer i samarbeid med hovedforeningens styre. Medlemskap i en lokal/regional forening av Pilegrimsfellesskapet St. Olav gir også stemmerett på årsmøtet i hovedforeningen.

Lokale/ regionale foreninger betaler en kontingent til hovedforeningen. Lokalforeningene sender inn årsmelding til PSO straks den er vedtatt.

§ 8     Økonomi

Foreningens regnskap følger kalenderåret og skal revideres av foreningens revisor.

Styreleder og kasserer har foreningens prokura i fellesskap. Lokale og regionale foreninger er ansvarlige for egen økonomi.

§ 9     Vedtektsendring og oppløsning

 1. Endringer kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet og det kreves 2/3
 2. Første vedtak om oppløsning fattes av det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall. Deretter fattes endelig vedtak om oppløsning på et ekstraordinært årsmøte som holdes minst 3 måneder senere.
 3. Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler og midler en organisasjon av lignende slag, dersom ikke annet blir bestemt av de 2 årsmøtene som vedtar oppløsningen.