Årsmøtet for PSO avholdes digitalt den 24. april kl 10.00 – 15.15.

De som vil delta klikker på denne linken: https://amot.whereby.com/rom-xl1

 • Legg inn navnet ditt og trykk Continue.
 • Be om tillatelse for bruk av mikrofon og kamera, deretter klikk på Tillat (Allow) i popup-nettleseren for å bekrefte.
 • Før du kommer inn i rommet får du vist en forhåndsvisning av kamerabildet slik at du kan foreta justeringer.
 • Klikk på Join room-knappen når du er klar til å bli med.
 • Nå er du i rommet! Kos deg med møtet!

De 12 første som logger seg inn blir synlige med bilde i møtet. Resten blir kun synlig med initialer. Alle kan be om ordet og bli hørt.

Program for dagen:
10.00 Appell/peptalk og informasjon om gjennomføringen av møtet.Pilegrim
10.15 Årsmøtesaker; årsmelding, regnskap, budsjett og valg.
11.30 15. min pause
11.45 Årsmøtesaker; organisasjonsutvikling
13.00 Lunsj og lokale vandringer
14.00 Samtale ledet av Tor Singsås, om Olav den hellige før og nå (se info nederst på siden)
15.00 Styreleder takker for møtet

Saker:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
  Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
 2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokoll.
  Forslag til vedtak:
  Ordstyrer: styreleder Ingrun Jule
  Protokollførere: sekretær Helene Selvik og Vigdis Vormdal.
  Protokollunderskrivere: Peder Gjerdrum og nestleder Liv Aastad.
 3. Godkjenne årsmelding. Se vedlegg.
  Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.
 4. Godkjenne revidert regnskap. Se vedlegg regnskap og balanserapport. Revisors beretning – Årsregnskap 2020.
  Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.
 5. Godkjenne budsjett. Se vedlegg.
  Forslag til vedtak: Budsjett for 2021 godkjennes.
 6. Fastsette kontingent
  Styret har ikke forslag om endring av kontingent.
  Forslag til vedtak: Kontingent forblir uendret.
 7. Behandling av innkomne forslag
 8. Valg
  Valgkomiteen legger fram forslag til valg av styre og valg av revisor. Se vedlegg.
  Styret legger fram forslag til valg av valgkomite.
  Forslag til vedtak: Se valgkomiteens innstilling. Som neste års valgkomite foreslår styret: Einar Vegge, Peder Gjerdrum og Susan Boyd.
 9. Organisasjonsutvikling
  Se vedlegg i saken. Saken legges fram til drøfting.
  Videre prosess:
  Vår/sommer/tidlig høst 2021 tas saken opp i medlemsmøte for direktemedlemmer i Trondheim, samt i alle lokallagene. Innspill sendes styret fortløpende. Høsten 2021 legger styret fram revidert forslag i en ekstraordinær generalforsamling som gjennomføres digitalt.
  Det tas sikte på at endringer kan gjennomføres fra 2022.Forslag til vedtak: Styret fortsetter arbeidet med organisasjonsutvikling med de innspill som ble gitt i møtet. Saken legges fram i lokale medlemsmøter.

For styret
Ingrun Jule, leder

Vedlegg:
Innkalling med årsberetning, valgkomiteens innstilling og forslag til organisasjonsutvikling
Resultatregnskap 01.01.2020 – 31.12.2020 og budsjett 2021
Balanserapport pr 31.12.2020

Tema for seminar, samtale med Tor Singsås kl 14.00 – 15.00
Inspirasjon fra St. Olav, Sta. Sunniva og St. Hallvard, med vekt på:
– Helligstedets betydning for pilegrimen
– Økumeniske/ livssynsmessige perspektiv
– Økologiske/ klimamessige perspektiv