Velkommen til årsmøte i PSO – på e-post

Årsmøtet for PSO i 2020 gjennomføres på e-post, på følgende måte:

 • Årsmøtesaker med forslag til vedtak sendes ut på e-post innen 20. mars 2020. Styreledere i lokalforeningene bes videresende til sine medlemmer.
 • Alle direktemedlemmer av PSO og medlemmer av PSOs lokalforeninger har stemmerett.
 • Innspill, kommentarer, spørsmål og benkeforslag sendes på e-post til post@pilegrimsfellesskapet.no, innen 30. mars.
 • Styret behandler alle innkomne forslag i sitt møte 31. mars, og sender nytt forslag ut til avstemning innen 7. april.
 • Stemmer avgis på e-post innen 20. april.
 • Resultater av stemmegiving sendes ut innen 30. april.

Det planlegges en samling til høsten, styret vil komme med mer informasjon om dette.
De som har betalt for deltakelse på årsmøtet 20. – 22. mars får pengene refundert.

Innen fristen 30.mars fikk styret inn følgende innspill og forslag:

1) Budsjett – ønske om å legge frem revidert budsjett til behandlingen.
Styret vurderer at det er for tidlig å legge frem revidert budsjett. Budsjettet vil vurderes fortløpende ettersom situasjonen avklarer seg. Vi viser også til at de store inn og – utgiftspostene er relatert til hverandre og utgjør liten risiko. Risikoposter som utgifter vi pådrar oss av honorar og annet vil vurderes mht til den situasjonen vi nå er i, og regnskapet rapporteres jevnlig.

2) Det har blitt stilt spørsmål om en har lov til å avholde årsmøtet digitalt og at det bør utsettes.
Styret har vurdert dette, og mener at å tilpasse årsmøtet digitalt ikke er problematisk. Det står ingenting i vedtektene om at det ikke kan avholdes digitalt, det står derimot at årsmøtet må avholdes innen april. Det har blitt gitt ekstra god tidsramme til å vedta sakene. Flere store organisasjoner, som Bondelaget, avholder sine årsmøter digitalt og regjeringen gikk forrige uke ut og påla alle sameier og borettslag å avholde årsmøter digitalt.

Styret opprettholder derfor sine forslag til vedtak.

Stemmegiving
Du avgir stemme til årsmøtesakene slik:
Send en mail til post@pilegrimsfellesskapet.no med emne Stemmegiving årsmøte, og skriv for eksempel slik:

 • Jeg stemmer for alle fremlagte forslag til vedtak.
 • Jeg stemmer for fremlagte forslag til vedtak, unntatt i sak …. hvor jeg stemmer blankt.
 • Jeg stemmer blankt i alle saker.

Styret oppfordrer alle medlemmer til å stemme, enten man er enig eller uenig i fremlagte forslag.


Samlede årsmøtepapirer 2020 finner du ved å trykke her – se også sakliste under.


Saker:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
  Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
 2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokoll.
  Forslag til vedtak:
  Ordstyrer: styreleder Ingrun Jule
  Protokollførere: sekretær Helene Selvik og Vigdis Vormdal.
  Protokollunderskrivere: Peder Gjerdrum og nestleder Liv Aastad.
 3. Godkjenne årsmelding. Se vedlegg.
  Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.
 4. Godkjenne revidert regnskap. Se vedlegg.
  Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.
 5. Godkjenne budsjett. Se vedlegg.
  Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes.
 6. Fastsette kontingent
  Styret har ikke forslag om endring av kontingent.
  Forslag til vedtak: Kontingent forblir uendret.
 7. Behandling av innkomne forslag: SAKEN UTGÅR.
  Styret har ikke mottatt forslag til saker.
  Styret vil takke for alle gode innspill vi fikk på og etter medlemsmøtet den 18. januar. Vi opplevde møtet som konstruktivt og kreativt, med god dialog mellom møtedeltakerne. På bakgrunn av alle forslagene som kom inn vil vi initiere en samtale i grupper og plenum under årsmøtet. Her vil vi presentere de oppgaver styret ønsker å prioritere i 2020, og be om årsmøtets innspill på dette. Vi vil berøre temaer som rekruttering, kontakt mellom styre og lokalforeninger, stemmerettsordning, kurs, vandringer, møter, pilegrimsmottaket, medlemsblad og økonomi.  Arbeidet kan danne grunnlag for en fremtidig strategiplan for PSO. Det vil også være mulig å gi innspill fra lokalforeningene etter årsmøtet.
 8. Valg
  Valgkomiteen legger fram forslag til valg av styre og valg av revisor.
  Styret legger fram forslag til valg av valgkomite.
  Forslag til vedtak: Se valgkomiteens innstilling.
  Som neste års valgkomite foreslår styret: Einar Vegge, Peder Gjerdrum og Susan Boyd.